Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Serwis internetowy jest dostępny pod adresem gosposianatelefon.pl.
3. Z Usługodawcą można skontaktować się:
1. pocztą: WH PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/H2, 40-384 Katowice,
2. mailem: gosposianatelefon@gmail.com,
3. telefonicznie: +48 533338170,
4. za pośrednictwem formularza kontaktowego.
4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub
zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Klienci mogą w dowolnym
czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie
zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
6. W celu korzystania ze Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

§2. Rejestracja konta

1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
7. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
8. Zabronione jest udostępnianie danych dostępowych do Konta Użytkownika osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika.
9. Wypowiedzenie przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
10. Wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, a także z zachowaniem praw nabytych przez Użytkownika przed rozwiązaniem umowy.

§3. Podstawowe funkcjonalności serwisu

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie. Zakończenie korzystania z Usługi następuje z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
1. udostępnienie formularza kontaktowego,
2. udostępnienie wyszukiwarki Gosposi,
3. wprowadzenie opinii o Gosposi,
4. udostępnienie mapy.
3. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
4. Aby wyszukać Gosposie w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
5. Aby wprowadzić opinię o Gosposi, należy skorzystać z formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali. Usługodawca może wymagać, aby zamieszczenie komentarza dotyczącego Usługi dostępnej w ofercie Usługodawcy zostało poprzedzone zaznaczeniem przez Użytkownika oświadczenia, że korzystał on z Usługi będącej przedmiotem opinii lub komentarza.
6. Aby skorzystać z funkcjonalności mapy, należy wyświetlić stronę internetową zawierającą mapę. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Usługodawcy.
7. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Użytkownika i zalogowania do niego.

§4. Zamówienia usługi sprzątania składane za pośrednictwem serwisu

1. Zlecenia wykonania Usługi sprzątania można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji formularza zlecenia wykonania Usługi sprzątania.
2. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
3. W trakcie składania zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do:
1. wprowadzenia danych oznaczonych jako wymagane. Brak ich podania uniemożliwi finalizację zamówienia,
2. wprowadzenia danych szczególnych dotyczących zakresu Usługi sprzątania,
3. wyboru metody płatności.
4. Po uzupełnieniu formularza zlecenia wykonania Usługi sprzątania, Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia.
5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze formularza zlecenia wykonania Usługi sprzątania, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w obszarze formularza zlecenia wykonania Usługi sprzątania i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług sprzątania ujętych w zamówieniu.
7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
8. Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy zlecenia.
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy zlecenia Usługi sprzątania, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy zlecenia Usługi sprzątania, złożonej przez Użytkownika.

§5. Warunki świadczenia usług w zakresie usług sprzątania

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę, której przedmiot stanowi wykonanie Usługi sprzątania. Usługodawca udostępnia szczegółowe informacje w tym zakresie w obszarze karty Usługi oraz Warunkach świadczenia usługi.
2. Usługi dostępne w ofercie Usługodawcy są każdorazowo przedstawione w bieżącym asortymencie na stronie internetowej Serwisu. Specyfika każdej Usługi, jej cechy charakterystyczne znajdują się w opisie Usługi w Serwisie.
3. Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia w celu świadczenia Usługi sprzątania jest realizowane na podstawie prawidłowo uzupełnionego formularza zlecenia.
4. Przedmiot umowy zlecenia Usługi sprzątania obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do dołożenia wszelkich starań w celu prawidłowej realizacji Usługi sprzątania zgodnie z treścią zlecenia oraz Warunkami świadczenia usługi, oraz zobowiązanie Użytkownika do zapewnienia dostępu do lokalu podlegającego Usłudze sprzątania, dostępności do mediów: bieżącej wody oraz elektryczności, odbioru Usługi sprzątania i zapłaty Usługodawcy ceny zamówienia.
5. Usługa sprzątania może zostać wykupiona jednostkowo albo subskrypcyjnie - na czas oznaczony, zgodnie z informacjami opublikowanymi w Serwisie.
6. Usługodawca zastrzega, iż Usługa sprzątania jest realizowana na terenie wskazanym w Serwisie.
7. Umowa zlecenia Usługi sprzątania zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę.
8. Umowa zlecenia Usługi sprzątania zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§6. Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Usługi sprzątania jest ustalana na podstawie cennika, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili składania zamówienia.
2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość należnych podatków, natomiast nie zawierają kosztów wybranej formy płatności.
3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze formularza zlecenia Usługi sprzątania przed złożeniem zamówienia, a po wyborze zakresu Usługi sprzątania oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Usługi sprzątania wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy i transakcji.
4. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług:
1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy,
2. przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Usługodawcy, za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,
3. kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,
4. BLIK-iem za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności.
5. Usługodawca korzysta z usług zewnętrznego operatora płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Paynow, obsługiwanego przez MBANK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP: 5260215088 oraz REGON: 001254524.
6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
1. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym,
2. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności obsługiwanej przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
2. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§7. Formularz współpracy

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom formularz złożenia oferty podjęcia współpracy z Usługodawcą za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji formularza oferty podjęcia współpracy.
2. Formularz współpracy nie stanowi oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia współpracy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
3. W celu wysłania oferty współpracy za pośrednictwem formularza elektronicznego, Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia danych oznaczonych jako wymagane. Brak ich podania uniemożliwi rozpatrzenie oferty Użytkownika.
4. Złożenie formularza może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy współpracy ujętej w formularzu.
5. Przed wysłaniem formularza, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy współpracy.
7. Potwierdzenie otrzymania oferty przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail.
8. Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w zakresie przyjęcia bądź braku przyjęcia oferty niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§8. Newsletter

9. Usługodawca umożliwia dołączenie do listy subskrybentów newslettera zawierającego informacje handlowe, przesyłane pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
10. Aby zamówić newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
11. Warunkiem prawidłowego zamówienia newslettera jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu otrzymywania newslettera.
12. Wypisanie się z listy subskrybentów newslettera może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu lub linku dezaktywującego, znajdującego się w wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§9. Reklamacja – niezgodność świadczonej usługi z umową – umowy zawarte za pośrednictwem serwisu

1. Niniejszy paragraf dotyczy reklamacji z tytułu umów o świadczenie usług, zawartych za pośrednictwem Serwisu.
2. Reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej Usługi z umową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43b i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
6. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
7. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

§10. Reklamacja – niezgodność świadczonej usługi z umową – funkcjonowanie serwisu

1. Niniejszy paragraf dotyczy reklamacji z tytułu funkcjonowania strony internetowej Serwisu.
2. Reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej Usługi z umową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
6. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
7. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

§11.Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§12.Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umowy, w której Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. W pozostałych przypadkach można odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§13.Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§14.Warunki licencyjne

1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających ze Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.
6. Publikując w Serwisie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Serwisu.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
1. bezprawnych,
2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
8. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

§15.Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed datą jego zmiany.
5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Serwisu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
6. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§16.Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. Konsument nie może się ich zrzec.
6. W stosunku do umów zawartych ze Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta.
7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§17. Definicje użyte w regulaminie

1. Gosposia to podmiot, świadczący Usługi sprzątania we współpracy z Usługodawcą.
2. Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta to Użytkownik będący przedsiębiorcą, dokonujący zamówienia związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
6. Serwis to serwis, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: gosposianatelefon.pl.
7. Usługa sprzątania to Usługi sprzątania lokali oraz inne usługi świadczone w zakresie utrzymania czystości, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
8. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu.
9. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
10. Usługodawca to WH PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/H2, 40-384 Katowice zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, pod numerem NIP 9542833439, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 533338170 oraz przy użyciu adresu e-mail: gosposianatelefon@gmail.com.
11. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.
12. Warunki świadczenia usługi to warunki świadczenia Usługi sprzątania, stanowiące załącznik do Regulaminu.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy pouczenie o odstąpieniu od umowy

1.Zawarte w niniejszym pouczeniu postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
a. mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;”;
2. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
3. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: WH PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/H2, 40-384 Katowice, e-mail: gosposianatelefon@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres WH PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/H2, 40-384 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: WH PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/H2, 40-384 Katowice | gosposianatelefon@gmail.com
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy/ o świadczenie następującej usługi(*):
Sposób zwrotu uiszczonej płatności:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko:
Adres:
Podpis:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

Formularz reklamacyjny

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: WH PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2a/H2, 40-384 Katowice
Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:
Adres Użytkownika:
Nr telefonu Użytkownika:
Adres e-mail Użytkownika:
Numer zamówienia:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
adres pocztowy:
adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:
umowy o świadczenie usługi sprzątania:
inne:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:
Żądanie reklamacji:
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:
Oświadczenie w przypadku działania jako przedsiębiorca na prawach konsumenta:
Oświadczam, że zawarta umowa sprzedaży była bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla
mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na dowód wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej,
opublikowane w CEIDG:

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Data:
Podpis składającego:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)